شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ ه‍.ش.

ستارگان سکسی سینمای قبل از انقلاببرهنگی به سینمای ایران هم سرایت کرد

اینها خود را بمب های سکسی سینمای ایران میدانند


فروزان و ناصر ملک مطیعی در فیلم ناخدا

یکی از سکسی ترین فیلم های فارسیبهروز وثوقی و گوگوش

اولین بوسه در سینمای ایران
ناصر ملک مطیعی و ویدا قهرمانی در صحنه ای از فیلم چهار راه حوادث


فروزان


 


شهناز تهرانیلی لی من یک ستاره سکسی و زیبا هستمملوسک
وقتی آنتونی کوئین و داستین هوفمن لخت مادر زاد میشوند
چرا من از ایفای رلهای سکسی خودداری کنم